Jesteś tutaj: Strona główna / Co z Fundacją w Powiewie Blue?

Co z Fundacją w Powiewie Blue?

2018-02-07

Powstała strona fundacji PRZESTRZEŃ ŚW. ANTONIEGO

Póki co sprawa cały jest w sądzie. Podobno to dobry znak, bo gdyby było coś nie tak sąd by już zwrócił dokumenty do uzupełnienia/poprawienia.. Tak więc czekamy.. bez oficjalnego zatwierdzenia nie możemy ruszyć dalej.. Sprawę prowadzi dla nas jedna z kancelarii, a osoby z niej zgodziły się być w radzie, więc ufamy, że dzięki temu nie pojawią się w przyszłości na naszej drodze zbyt duże problemy natury prawnej etc..

Wszystko rozpoczyna się w Antoniowie na podkarpaciu (k. Sandomierza) chcemy tam stworzyć dom otwarty, szczególnie dla osób, które nie mają się gdzie podziać, są w trudnej sytuacji życiowej, z jakiś względów będą potrzebować miejsca skupienia.. etc.. Przestrzeń tam jest tak duża, że z pewnością w przyszłości nie będzie to jeden budynek. Dom miłosierdzia. Ze statutu mogę przytoczyć (pełna treść po zatwierdzeniu przez sąd będzie umieszczona na stronie),

Jeśli Bóg pozwoli miejsc będzie kilka, bo potrzeby są.. to raz, a dwa.. wiadomym jest, że osoby np wychodzące z jednostek penitencjarnych (zk, aś) nie będą mogły być tam gdzie np. znajdować się będą np. dzieci. Ze Szpakiem poznałam się kilka lat temu w specyfizcnych okolicznościach (przez tel, ja byłam za granicą, on w Polsce) dzieliłam się z nim różnymi pomysłami, na takie miejsce dostałam błogosławieństwo.. Szpak przyjechał do mnie 27 sierpnia 2016 po swoim pobycie w Iwoniczu Zdroju. O tym domu, planach rozmawialiśmy do 4 nad ranem przy ognisku, które sam uparł się by rozpalić  Po całonocnej rozmowie miał siłę jeszcze na drugi dzień zająć się gromadką dzieci, które zostały zostawione przez rodziców na różnych etapach swojego życia...Dał mi wiele wspaniałych lekcji... Wiele osób mówi, że ten dom to coś nierealnego, ale ja wierzę jak wierzył Szpak, że jednak znajdą się ludzie chcący go współtworzyć. Co mam do stracenia? Nic. Ściskam 

1.Celem działania Fundacji jest:
1) świadczenie pomocy społecznej osobom wykluczonym lub zagrożonym społecznie, znajdującym się w trudnym położeniu życiowym, finansowym (trudna młodzież, samotne kobiety z dziećmi, rodziny wielodzietne, bezdomni, chorzy, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, ubodzy, porzucone dzieci, uzależnieni od alkoholu, narkotyków i innych substancji, więźniowie oraz inni potrzebujący),
2) przeciwdziałanie dyskryminacji oraz marginalizacji społecznej grup i środowisk szczególnie narażonych na marginalizację, izolację oraz wykluczenie społeczne,
3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
4) działalność charytatywna, społeczna
5) promocja i organizacja wolontariatu
6) działalność na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt
7) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
8) działalność sportowa i turystyczna
9) działalność produkcyjna
10) działalność wydawnicza i reklamowa
11) działalność rolnicza
12) działalność wspomagająca rozwój edukacji, nauki
13) kształtowanie i propagowanie chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych,
14) wyrównywanie szans. 1. Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:
1) tworzenie specjalistycznych placówek, budowanie zespołu specjalistów
oraz przygotowanie i szkolenie profesjonalnej kadry dla tych placówek,
2) prowadzenie świetlic, ognisk profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży
3) budowa, organizowanie i prowadzenie domów pobytu dla osób starszych, chorych, ubogich, bezdomnych, jadłodajni dla najuboższych i bezdomnych
4) budowa domu dla młodzieży opuszczającej domy dziecka
5) ratowanie porzuconych dzieci
6) tworzenie punktów rekreacyjnych i miejsc odnowy duchowej dla potrzebujących
7) organizowanie wydarzeń kulturalnych: spektakli, festynów, pokazów filmowych, warsztatów artystycznych i edukacyjnych
8) organizowanie dni skupienia, rekolekcji, konferencji
9) uliczna ewangelizacja
10) organizowanie i dofinansowywanie pomocy żywnościowej
11) doradztwo
12) tworzenie grup samopomocy, wsparcia
13) udzielanie wsparcia psychicznego, psychoterapeutycznego, duchowego oraz
w innych dziedzinach w zależności od potrzeb
14) oferty terapii w ośrodkach i ambulatoryjnie
15) zorganizowane noclegownie, domy opieki, hospicja i inne miejsca dla osób potrzebujących
16) organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji, w tym także dla osób zajmujących się świadczeniem pomocy (pomocy psychologicznej, prawnej, socjoterapeutycznej, medycznej itp.) na rzecz innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dyskryminowanych społecznie
17) rozwój projektów edukacyjnych, kulturalnych i naukowych związanych z tymi problemami społecznymi
18) współpracę z różnymi podmiotami z sektora publicznego, sektora biznesowego oraz pozarządowego, które są zainteresowane wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym, w tym osób z grup defaworyzowanych społecznie
19) współpraca ze środkami masowego przekazu
20) skupianie wokół idei fundacji działaczy społecznych, przedstawicieli samorządów, twórców kultury, ludzi nauki
21) budowanie świadomości społeczeństwa o bezdomności i innych problemach społecznych
22) działalność terapeutyczna obejmująca opiekę całodobową w tym tworzenie
i prowadzenie centrów odwykowych i ośrodków stacjonarnych dla bezdomnych (m.in.kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi)
23) pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne
24) pomoc w rozwiązywaniu problemów z samotnością, wiekiem emerytalnym, niepełnosprawnością, uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków etc.
25) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych
26) organizowanie szkoleń przysposabiających do zawodu
27) aktywizacja społeczna osób bezdomnych
28) pomoc doraźna i stała (miejsca zamieszkania) ludziom bezdomnym
i wykluczonym społecznie
29) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
30) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
31) kształcenie zawodowe
32) zwalczanie nadużywania narkotyków
33) arteterapia
34) promocja zdrowego stylu życia (zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności tych osób)
35) wspieranie inicjatyw społecznych o zbliżonych lub tożsamych celach
36) promowanie działań kulturalnych, działań zdrowotnych oraz działań
formalno-prawnych na rzecz wszystkich osób, w tym na rzecz osób z grup defaworyzowanych społecznie
37) podejmowania działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych
i finansowych, niezbędnych dla realizacji celów statutowych Fundacji.

 

Katarzyna Augustyna Jankowska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

do góry tworzenie stron internetowych