Jesteś tutaj: Strona główna / Trwamy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan

Trwamy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan

2017-01-23

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Wielkim wydarzeniem ekumenicznym jest Europejskie Spotkanie Młodych Taize.

Wiemy, że dzieci Boże znające osobiście Jezusa Chrystusa nie potrzebują metod na tworzenie jedności. Wspólnota dzieci Bożych nie jest globalistycznym pomysłem liderów ginącego świata, ale wynika ona z prowadzenia Ducha Bożego i posłuszeństwa Bożemu Słowu. Gdy spotyka się dwoje nowo narodzonych ludzi żyjących z Bogiem, to jedność w ich życiu wynika z tych samych przeżyć, doświadczeń i przekonań odnośnie treści Pisma Świętego, pochodzacego od tego samego Ducha Świętego.

Główny powód ekumenizmu wynika z modlitwy Pana Jezusa Chrystusa o jedność Jego uczniów: „A nie tylko za nimi (apostołami) proszę ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy (oni) byli jedno jak Ty Ojcze we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno i aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś”. Modlił się o jedność Jezus, a każda Jego modlitwa była wysłuchana, gdyż była zgodna z wolą Ojca w niebie.

Z całego ogółu spraw ekumenizmu zajmijmy się jednym szczegółem, a mianowicie: że Syn Boży prosi swego Ojca o jedność swoich dzieci. Nie ustanawia ani nie sprawia jedności tylko prosi o nią Ojca. Jedność dzieci Bożych ma się dokonać w dążeniu do Ojca i przez Ojca. Posłuchajmy wiersza Jana Pawła II. (Tekst pisany prozą)).

DO BOGA STWÓRCY Jan Pawel II

Boże, tylko Ty jesteś dobry. Tobie oddaje cześć wszelkie stworzenie. Ty przekazałeś nam ludziom swoje wewnętrzne prawo, którym mamy żyć; wypełniać Twoją wolę i wykonywać naszą powinność, kroczyć Twymi drogami i zaznać pokoju duszy. Tobie ofiarujemy nasze posłuszeństwo. Prowadź nas we wszystkich naszych inicjatywach podejmowanych na ziemi. Uwolnij nas od złych skłonności, które odwodzą nasze serce od Twojej woli. Nie dozwól, abyśmy wzywając Twego imienia, usprawiedliwiali nieporządek ludzki.O Boże, Ty jesteś jedyny. Do Ciebie kieruje się nasza cześć.Nie pozwól, byśmy oddalili się od Ciebie. O Boże, Sędzio wszystkich ludzi,dopomóż nam znaleźć się w dniu ostatecznym w gronie Twoich wybranych.O Boże, Twórco sprawiedliwości i pokoju, udziel prawdziwej radośc i miłości, a także trwałego braterstwa pośród wszystkich narodów.

W dziesiejszej Ewagelii słyszymy: “nawracajcie się albowiem bliskie jest Królestwo Boże”. To była główna Idea jaką realizował Jezus na ziemi. O Królestwie Bożym mówił szczególnie w 30-stu przypowieściach, które są jakby doktryną tego Królestwa. Jezus nie spełniał dążeń Żydów, by jako Mesjasz stworzyć polityczne Królestwo Izraela. Nie stanął na czele cesarstwa rzymskiego, chociaż współistniały ówcześnie w nim wszystkie religie i kultury świata, jak to dzieje się obecnie w Stanach, Rosji, Indiach czy “multilulti” w Unii Europejskiej.

Jezus zakłada Królestwo Boże, królestwo Niebieskie, Królestwo Ojca. Mówi: “Ojcze przyjdź Królestwo Twoje” - obejmujące wszystkich ludzi, z prawem miłości wzajemnej i jedności z Synem Bożym. Na Królestwo Boże mamy patrzeć w sposób nadprzyrodzony. I na Polskę też. Królestwo Boże w ojczyźnie. Cytuję ładną I ciekawą myśl: “Niech cały świat o tym pamięta, że Polska to dla nas rzecz święta”. Mój znajomy biblista powiedział mi: “Królestwo Boże, to panowanie Boga na ziemi”.

Trzeba nam wiedzieć, że Komunia święta to Komunia z Ojcem z którym pojednał nas Jego Syn. Droga do jedności nie tylko chrześcijan lecz wszystkich ludzi, to droga do Ojca. “Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Starajmy sie nawet żyć pragnieniem, by po śmierci pójść prosto w ramiona Ojca. Tak czynili pierwsi chrześcijanie. Ich pogrzeby odbywały się w białych strojach uczestników. “Naszą prawdziwą ojczyzną jest Niebo” - mówili. Czy to nie wspaniała Idea Jezusa dla narodu, “aby wszyscy byli jedno jak Ty Ojcze we mnie, a Ja w Tobie?” Czy to rownież nie wspaniała Idea dla małżenstw, “aby byli jedno z Ojcem I Synem w Duchu Świętym?.

Przytaczam fragment Orędzia Boga Ojca z zeszytu s. Eugenii Ravasio z 1.VII.1932 r.. której się wielokrotnie objawiał. Orędzie jest zatwierdzone po 10 latach badań przez watykańską Kongregację Wiary. Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci: „Pragnę, aby wprowadzono Mnie do wszystkich rodzin, do szpitali, również do warsztatów i urzędów, do koszar, do sal - gdzie podejmują decyzje ministrowie państw - wreszcie wszędzie tam, gdzie znajdują się Moje stworzenia, choćby tylko jedno! Chcę, aby widzialnym znakiem Mojej niewidzialnej obecności był obraz. (powyżej umieszczony). Niech ukazuje, że w nim jestem rzeczywiście obecny. Tak ludzie wykonywać będą wszystkie czynności pod okiem swego Ojca. Ja będę czuwał nad istotami, które stworzyłem i zaadoptowałem jako własne dzieci. W ten sposób wszystkie Moje dzieci będą niejako pod okiem swego czułego Ojca”.

Modlitwę „Ojcze nasz” - powinno się prywatnie rozbudowywać, zależnie od potrzeb, jak np. obecnie: „Ojcze przyjdź Królestwo Twoje: w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Modlitwa ta spełnia się przede wszystkim w każdym z nas osobiście. Lew Tołstoj – oglądałem wspaniały reportaż o nim – żył Ideą Chrystusa - „Królestwo Boże jest w was”.

W książce: Święto Boga Stworzyciela”, która już ukazała się drukiem I będziemy ją powoli promować, pozwoliłem sobie umieścić osobiście rozbudowanie Ojcze nasz:

Ojcze nieskończenie doskonały Duchu, „Stworzycielu nieba i ziemi wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych - święć się Imię Twoje”. Wierzę w Ciebie - Boże Żywy – Mowo wszechświata – „w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy - przyjdź Królestwo Twoje”! Ojcze wszechmogący, wieczny, nieskończenie miłosierny, wszechobecny Jahwe. „Ty Jesteś, który jesteś”, bądź dla każdego z nas i dla mnie. Boże biblijny – Adama i Ewy – Noego – Abrahama - Jakuba – Józefa – Mojżesza -Jezusa, a także i mój Boże, czuwaj nade mną. Początku i celu ludzkości, „Alfo i Omego”, pierwsza przyczyno bytu dzięki Ci za istnienie. Władco materii i całkowitego panowania nad nią – Rządco wszechświata, makro i mikrokosmosu – kosmologii – metafizyki – teologii - oświecaj mnie. Źródło wszelkiego życia – niezliczonych gatunków flory i fauny, fascynująca istoto przyrody – „brata słońce i siostry wody”. Ojcze Gospodarzu planety ziemia, Ojcze wszystkich odkrywców i wynalazców, inżynierze precyzji czasu, umacniaj nasze siły do współpracy z Tobą. Ojcze artystów, architektów, muzyków, poetów i mistrzów wszystkich dziedzin sztuki, dzięki Ci za ich natchnienia i spełnienia. Ojcze fenomenu człowieka „na wzór i podobieństwo Syna”, Stwórco pierwotnej doskonałości, „kim jestem dla Ciebie Boże, że pamiętasz o mnie”? Ojcze rodziny – Boskiego fenomenu płodności i życia, Ojcze wszelkiego ojcostwa i macierzyństwa – błogosław wszystkim małżeństwom i rodzinom. Jedyny Ojcze ludzkości –najdoskonalszego braterstwa, równości praw i obowiązków, pomagaj nam je wypełniać. Istoto wszystkich rzeczy – Dobry Bycie, szczęście moje prawdziwe, „ziemio obiecana” przyjmij nas do Siebie. Nadziejo i nagrodo tworzenia i budowania, Boże Opatrzności cudownych wydarzeń, czuwaj nad nami .

Amen. 

rwamy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Wielkim wydarzeniem ekumenicznym jest Europejskie Spotkanie Młodych Taize.

Wiemy, że dzieci Boże znające osobiście Jezusa Chrystusa nie potrzebują metod na tworzenie jedności. Wspólnota dzieci Bożych nie jest globalistycznym pomysłem liderów ginącego świata, ale wynika ona z prowadzenia Ducha Bożego i posłuszeństwa Bożemu Słowu. Gdy spotyka się dwoje nowo narodzonych ludzi żyjących z Bogiem, to jedność w ich życiu wynika z tych samych przeżyć, doświadczeń i przekonań odnośnie treści Pisma Świętego, pochodzacego od tego samego Ducha Świętego.

Główny powód ekumenizmu wynika z modlitwy Pana Jezusa Chrystusa o jedność Jego uczniów: „A nie tylko za nimi (apostołami) proszę ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy (oni) byli jedno jak Ty Ojcze we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno i aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś”. Modlił się o jedność Jezus, a każda Jego modlitwa była wysłuchana, gdyż była zgodna z wolą Ojca w niebie.

Z całego ogółu spraw ekumenizmu zajmijmy się jednym szczegółem, a mianowicie: że Syn Boży prosi swego Ojca o jedność swoich dzieci. Nie ustanawia ani nie sprawia jedności tylko prosi o nią Ojca. Jedność dzieci Bożych ma się dokonać w dążeniu do Ojca i przez Ojca. Posłuchajmy wiersza Jana Pawła II. (Tekst pisany prozą)).

DO BOGA STWÓRCY Jan Pawel II

Boże, tylko Ty jesteś dobry. Tobie oddaje cześć wszelkie stworzenie. Ty przekazałeś nam ludziom swoje wewnętrzne prawo, którym mamy żyć; wypełniać Twoją wolę i wykonywać naszą powinność, kroczyć Twymi drogami i zaznać pokoju duszy. Tobie ofiarujemy nasze posłuszeństwo. Prowadź nas we wszystkich naszych inicjatywach podejmowanych na ziemi. Uwolnij nas od złych skłonności, które odwodzą nasze serce od Twojej woli. Nie dozwól, abyśmy wzywając Twego imienia, usprawiedliwiali nieporządek ludzki.O Boże, Ty jesteś jedyny. Do Ciebie kieruje się nasza cześć.Nie pozwól, byśmy oddalili się od Ciebie. O Boże, Sędzio wszystkich ludzi,dopomóż nam znaleźć się w dniu ostatecznym w gronie Twoich wybranych.O Boże, Twórco sprawiedliwości i pokoju, udziel prawdziwej radośc i miłości, a także trwałego braterstwa pośród wszystkich narodów.

W dziesiejszej Ewagelii słyszymy: “nawracajcie się albowiem bliskie jest Królestwo Boże”. To była główna Idea jaką realizował Jezus na ziemi. O Królestwie Bożym mówił szczególnie w 30-stu przypowieściach, które są jakby doktryną tego Królestwa. Jezus nie spełniał dążeń Żydów, by jako Mesjasz stworzyć polityczne Królestwo Izraela. Nie stanął na czele cesarstwa rzymskiego, chociaż współistniały ówcześnie w nim wszystkie religie i kultury świata, jak to dzieje się obecnie w Stanach, Rosji, Indiach czy “multilulti” w Unii Europejskiej.

Jezus zakłada Królestwo Boże, królestwo Niebieskie, Królestwo Ojca. Mówi: “Ojcze przyjdź Królestwo Twoje” - obejmujące wszystkich ludzi, z prawem miłości wzajemnej i jedności z Synem Bożym. Na Królestwo Boże mamy patrzeć w sposób nadprzyrodzony. I na Polskę też. Królestwo Boże w ojczyźnie. Cytuję ładną I ciekawą myśl: “Niech cały świat o tym pamięta, że Polska to dla nas rzecz święta”. Mój znajomy biblista powiedział mi: “Królestwo Boże, to panowanie Boga na ziemi”.

Trzeba nam wiedzieć, że Komunia święta to Komunia z Ojcem z którym pojednał nas Jego Syn. Droga do jedności nie tylko chrześcijan lecz wszystkich ludzi, to droga do Ojca. “Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Starajmy sie nawet żyć pragnieniem, by po śmierci pójść prosto w ramiona Ojca. Tak czynili pierwsi chrześcijanie. Ich pogrzeby odbywały się w białych strojach uczestników. “Naszą prawdziwą ojczyzną jest Niebo” - mówili. Czy to nie wspaniała Idea Jezusa dla narodu, “aby wszyscy byli jedno jak Ty Ojcze we mnie, a Ja w Tobie?” Czy to rownież nie wspaniała Idea dla małżenstw, “aby byli jedno z Ojcem I Synem w Duchu Świętym?.

Przytaczam fragment Orędzia Boga Ojca z zeszytu s. Eugenii Ravasio z 1.VII.1932 r.. której się wielokrotnie objawiał. Orędzie jest zatwierdzone po 10 latach badań przez watykańską Kongregację Wiary. Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci: „Pragnę, aby wprowadzono Mnie do wszystkich rodzin, do szpitali, również do warsztatów i urzędów, do koszar, do sal - gdzie podejmują decyzje ministrowie państw - wreszcie wszędzie tam, gdzie znajdują się Moje stworzenia, choćby tylko jedno! Chcę, aby widzialnym znakiem Mojej niewidzialnej obecności był obraz. (powyżej umieszczony). Niech ukazuje, że w nim jestem rzeczywiście obecny. Tak ludzie wykonywać będą wszystkie czynności pod okiem swego Ojca. Ja będę czuwał nad istotami, które stworzyłem i zaadoptowałem jako własne dzieci. W ten sposób wszystkie Moje dzieci będą niejako pod okiem swego czułego Ojca”.

Modlitwę „Ojcze nasz” - powinno się prywatnie rozbudowywać, zależnie od potrzeb, jak np. obecnie: „Ojcze przyjdź Królestwo Twoje: w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Modlitwa ta spełnia się przede wszystkim w każdym z nas osobiście. Lew Tołstoj – oglądałem wspaniały reportaż o nim – żył Ideą Chrystusa - „Królestwo Boże jest w was”.

W książce: Święto Boga Stworzyciela”, która już ukazała się drukiem I będziemy ją powoli promować, pozwoliłem sobie umieścić osobiście rozbudowanie Ojcze nasz:

Ojcze nieskończenie doskonały Duchu, „Stworzycielu nieba i ziemi wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych - święć się Imię Twoje”. Wierzę w Ciebie - Boże Żywy – Mowo wszechświata – „w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy - przyjdź Królestwo Twoje”! Ojcze wszechmogący, wieczny, nieskończenie miłosierny, wszechobecny Jahwe. „Ty Jesteś, który jesteś”, bądź dla każdego z nas i dla mnie. Boże biblijny – Adama i Ewy – Noego – Abrahama - Jakuba – Józefa – Mojżesza -Jezusa, a także i mój Boże, czuwaj nade mną. Początku i celu ludzkości, „Alfo i Omego”, pierwsza przyczyno bytu dzięki Ci za istnienie. Władco materii i całkowitego panowania nad nią – Rządco wszechświata, makro i mikrokosmosu – kosmologii – metafizyki – teologii - oświecaj mnie. Źródło wszelkiego życia – niezliczonych gatunków flory i fauny, fascynująca istoto przyrody – „brata słońce i siostry wody”. Ojcze Gospodarzu planety ziemia, Ojcze wszystkich odkrywców i wynalazców, inżynierze precyzji czasu, umacniaj nasze siły do współpracy z Tobą. Ojcze artystów, architektów, muzyków, poetów i mistrzów wszystkich dziedzin sztuki, dzięki Ci za ich natchnienia i spełnienia. Ojcze fenomenu człowieka „na wzór i podobieństwo Syna”, Stwórco pierwotnej doskonałości, „kim jestem dla Ciebie Boże, że pamiętasz o mnie”? Ojcze rodziny – Boskiego fenomenu płodności i życia, Ojcze wszelkiego ojcostwa i macierzyństwa – błogosław wszystkim małżeństwom i rodzinom. Jedyny Ojcze ludzkości –najdoskonalszego braterstwa, równości praw i obowiązków, pomagaj nam je wypełniać. Istoto wszystkich rzeczy – Dobry Bycie, szczęście moje prawdziwe, „ziemio obiecana” przyjmij nas do Siebie. Nadziejo i nagrodo tworzenia i budowania, Boże Opatrzności cudownych wydarzeń, czuwaj nad nami .

Amen.

1 komentarz

Sara (JO)
2017-01-26 13:10
Z głębokości wołam Ojcze Z niskości do Boga krzyczę Do Miłości mej głos podnoszę O cud codzienej łaski proszę Nie ma pod niebem stworzenia By istniało bez Twego wejrzenia Z nędzy podnosisz na wyżyny Życiem zdrowiem darzysz Boże Nie omijaj serc naszych padołu Pociesz uzdrów duszę i ciało Gdy wędrują Sakrum z profanum Razem niechybnie w dół wpadną Uratuj nas od skłócenia bestii Boże Jedno wTrzech Jesteś Dla wszystkich naszym Tatą Dzieckiem jak każdy a Duchem jak nikt!

Dodaj komentarz

do góry tworzenie stron internetowych